Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Δίκτυο/Σύνδεσμοι
  • Δικτυακές Υπηρεσίες
  • Αίτηση Σύνδεσης
Δίκτυο

Αίτηση σύνδεσης - Παραλαβή κωδικών

Η αίτηση σύνδεσης γίνεται με υποβολή ηλεκτρονικής φόρμας προς το ΚΕΑΔΔ. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τον εκάστοτε χρήστη ή σε συνεργασία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του οικείου Τμήματος. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν αφορούν τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία ας σημειωθεί ότι δεν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και είναι όπως στην συνέχεια : Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Τμήμα, Ιδιότητα, Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), επιθυμητό όνομα χρήστη. Τα πεδία που αναφέρονται στα στοιχεία του χρήστη, θα πρέπει να συμπληρώνονται με Ελληνικούς / Λατινικούς χαρακτήρες, όπου το πρώτο γράμμα θα πρέπει να είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεζά. Το Τμήμα καθώς και η ιδιότητα μπορεί να επιλεχθεί μέσα από την εμφανιζόμενη λίστα και αφορά (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ (Msc, Phd), ΙΔΑΧ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ). Στο πεδίο του αιτούμενου κωδικού, ο χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογήσει ένα όνομα με λατινικούς χαρακτήρες (μέχρι δώδεκα). Αυτός θα πρέπει να είναι διαφορετικός απο τον αντίστοιχο απομακρυσμένης πρόσβασης. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο εξής : Κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού, να είναι απενεργοποιημένο το πλήκτρο Caps_Lock (δημιουργία κεφαλαίων χαρακτήρων). Η αίτηση αυτή δεν αφορά Προπτυχιακούς.

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς υποβολής, το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη με ένα κωδικό, που αποτελεί τον αύξοντα αριθμό της αίτησης, ο οποίος θα πρέπει να αποθηκεύεται. Η αίτηση αυτή δίνει στον χρήστη την δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και απομακρυσμένης πρόσβασης. Εάν κατά την υποβολή της αίτησης το σύστημα την απορρίψει, τότε μπορεί α. να έχει ήδη υποβληθεί αίτηση με το όνομα αυτό, β. να έχει αφεθεί κάποιο πεδίο κενό, γ. να έχει πληκτρολογηθεί λάθος στοιχείο. Η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να βρεθεί στην διεύθυνση [link  ]. Η πορεία της κατάστασης για την υποβληθείσα αίτηση απαιτεί την πληκτρολόγηση του αύξοντα αριθμού της αίτησης και ελέγχεται μέσω του συνδέσμου [link  ].

Η παραλαβή των στοιχείων σύνδεσης έκαστου χρήστη, πραγματοποιείται με την μετάβαση αυτού στα γραφεία της Upnet, που βρίσκονται στον δεύτερο όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση παραλαβής στοιχείων από Μεταπτυχιακούς Διπλώματος Ειδίκευσης ή Υποψήφιους Διδάκτορες, θα πρέπει να προσκομίζεται και η σχετική βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία του Τμήματος.