Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

Σύνθεση των Επιτροπών του Τμήματος για το Ακαδ. Έτος 2023-2024 
Επιτροπή Συντονισμού

Σ. Κοκκάλας, Ν.Δεπούντης, Δ.Παπούλης

Προπτυχιακών Σπουδών

Π. Ξυπολιάς, Ε. Σώκος, Δ. Παπούλης, Σ. Κοκκάλας, Ν. Δεπούντης

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Συντονιστική ΠΜΣ: Κ. Νικολακόπουλος (Δ/ντης),   Σ. Κοκκάλας, Ν. Δεπούντης, Δ. Παπούλης, Ι. Κουκουβέλας

Διδακτορικών Διατριβών Ε. Σώκος, Π. Αβραμίδης, Δ. Παπούλης
Πρακτικής άσκησης φοιτητών

Ν. Δεπούντης, Γ. Ηλιόπουλος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης (Επιτροπή ενστάσεων: Δ. Παπούλης,

Π. Αβραμίδης, Ζ. Ρουμελιώτη)
Αποτίμησης Εκπαιδευτικού-Διδακτικού-Ερευνητικού Έργου, Υποδομής και Αναγκών Τμήματος (ΟΜΕΑ)

Σ. Κοκκάλας, Κ. Νικολακόπουλος, Γ. Παπαθεοδώρου, Δ. Παπούλης, Π. Ξυπολιάς

Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων και Εξετάσεων Π.-Δ. Κουτσοβίτης, Ν. Δεπούντης, Γ. Ηλιόπουλος
Σύνταξης Οδηγού Σπουδών Γ. Δημοπούλου, Ε. Σώκος, Π. Ξυπολιάς
Συντονισμού Ασκήσεων Υπαίθρου Ι. Κουκουβέλας, Ν. Δεπούντης, Σ. Καλαϊτζίδης
Υγιεινής και Ασφάλειας

Σ. Καλαϊτζίδης, Ν. Καζάκης, Γ. Μπαθρέλλος

Επιμέλειας κτηρίου και οργάνωσης χώρων Π. Λαμπροπούλου, Π. Αβραμίδης, Ε. Σώκος
Αλγορίθμου κατανομής πιστώσεων Σ. Κοκκάλας, Π. Λαμπροπούλου, Ζ. Ρουμελιώτη
Προβολής Τμήματος

Ζ. Ρουμελιώτη, Ε. Σώκος, Π. Αβραμίδης, Ν. Καζάκης, Σ. Κοκκάλας, Χ. Τσίκος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης

Ιστοσελίδας Τμήματος & ΜΚΔ Ζ. Ρουμελιώτη, Π.-Δ. Κουτσοβίτης, Π. Στεφανόπουλος
Φοιτητικών Θεμάτων Ε. Ζαγγανά, Μ. Γεραγά, Γ. Μπαθρέλλος, Ι. Ηλιόπουλος
Παρακολούθησης επαγγελματικής πορείας αποφοίτων Μ. Γεραγά, Ε. Ζαγγανά, Σ. Κοκκάλας
Υποδοχής μαθητών σχολείου στα πλαίσια της «Εβδομάδας Επικοινωνίας»

Π. Λαμπροπούλου,  Ε. Ζαγγανά, , Γ. Ηλιόπουλος, Ε. Σώκος, Μ. Γεραγά, Ν. Καζάκης

Προβολής Έργου Τμήματος Ε. Σώκος, Ζ. Ρουμελιώτη, Π. Αβραμίδης, Σ. Κοκκάλας, Ι. Ηλιόπουλος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης
Παρακολούθησης επαγγελματικής πορείας αποφοίτων Μ. Γεραγά, Ε. Ζαγγανά, Σ. Κοκκάλας, Ι. Ηλιόπουλος
Υποδοχής μαθητών σχολείου στα πλαίσια της «Εβδομάδας Επικοινωνίας» Ε. Ζαγγανά, Ι. Ηλιόπουλος, Γ. Ηλιόπουλος, Ε. Σώκος, Μ. Γεραγά
Σύμβουλοι Σπουδών (άρθρου 35 Νόμου 4009/11) Όλα τα μέλη ΔΕΠ
Προγραμματισμού του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών Ι. Ηλιόπουλος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης
 
Υπεύθυνοι Ειδικών Δραστηριοτήτων
Υπεύθυνοι Χαρτών-Αεροφωτογραφιών Κ. Νικολακόπουλος, Σ. Κοκκάλας
Οικονομικοί Υπεύθυνοι Τμήματος

Δ. Παλιάτσας (μέλος ΕΔΙΠ)

 Αναπληρωματικό μέλος:  Γ.Ανδριόπουλος

Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Τμήματος

Ζ. Ρουμελιώτη

Τεχνικός Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Μηχανοργάνωσης & Διαδικτύου

Π. Παρασκευόπουλος, Π. Στεφανόπουλος

Βιβλιοθήκης  Ε. Σιμώνη, Π. Στεφανόπουλος
Κτηματολογίου Δ. Παπούλης, Ν. Δεπούντης
Υπεύθυνος Διαγωνισμών εργαστηριακών αναλωσίμων (καταχώρηση-παρακολούθηση-παραλαβή και παράδοση) 
Π. Λαμπροπούλου, Ζ. Ρουμελιώτη
Εκπρόσωπος Τμήματος ΕΛΚΕ Π. Αβραμίδης, Μ. Γεραγά
Συντονιστής Τμήματος για τα Προγράμματα
Κινητικότητας Φοιτητών (ERASMUS+)
Χ. Τσίκος, Ε. Ζαγγανά
Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Παν/μίου Πατρών Γ. Παπαθεοδώρου
Εκπρόσωποι Τμήματος στην Επιτροπή ΕΚΟ-ΑΜΕΑ του Παν/μίου Πατρών Ι. Ηλιόπουλος, Ζ. Ρουμελιώτη, Γ. Δημοπούλου
Εκπρόσωποι Τμήματος στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ. Π.Μ.Σ. στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Σχολής Θετικών Επιστημών  Γ.Παπαθεοδώρου, Ι. Κουκουβέλας
Εκπρόσωποι στην ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ. στην «Ωκεανογραφία-Εξερεύνηση αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος των συνεργαζόμενων Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας  Γ. Παπαθεοδώρου, Μ. Γεραγά, Ι. Ηλιόπουλος, Κ. Κουτσικόπουλος, Ε. Τζανάτος

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ενταγμένα στο Σπουδαστήριο Διεπιστημονικού Σχεδιασμούτης Διδασκαλίας Θετικών Επιστημών 

Ι. Κουκουβέλας
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον»  Κ. Νικολακόπουλος
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ «Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος»

Γ. Παπαθεοδώρου με Αναπληρωτή τον

κ. Κ. Κουτσικόπουλο Καθηγητή Τμ. Βιολογίας
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβαλλοντικές Επιστήμες»  Γ. Παπαθεοδώρου
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.»Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία» Γ. Ηλιόπουλος , Μ Γεραγά

Ετικέτες: Το τμήμα