Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Ομότιμοι Καθηγητές
Προσωπικό

Ομότιμοι Καθηγητές

Καλλέργης Γεώργιος | Ομότιμος Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Καλλέργης Γεώργιος

Καλλέργης Γεώργιος

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
|  georgios.kallergis1_at_ntelecoms.gr

Καταγάς Χρήστος | Ομότιμος Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών

Καταγάς  Χρήστος

Καταγάς Χρήστος

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα: Πετρολογία Μεταμορφωμένων, Βιομηχανικά Ορυκτά και νέες χρήσεις τους, Ορυκτές Ύλες και Αειφόρος Ανάπτυξη, Αρχαιομετρία.
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1967. Διδακτορας Γεωλογίας, University of Manchester, 1975 Διατριβή. Υφηγεσία, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1981.
|  C.Katagas_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Κοντόπουλος Νίκος | Ομότιμος Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997591

Κοντόπουλος  Νίκος

Κοντόπουλος Νίκος

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας Παν. Αθηνών- 1969 Διδακτορικό Γεωλογία, Παν. Πατρών-1978
Γραφείο: 218
 2610 997591 |  sediment_at_upatras.gr

Κοτοπούλη Κωνσταντίνα | Ομότιμος Καθηγήτρια |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997589

Κοτοπούλη  Κωνσταντίνα

Κοτοπούλη Κωνσταντίνα

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγήτρια
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα: Πετρολογία - Μαγματισμός Γρανιτικά Συστήματα Μαγματικές ακολουθίες των ζωνών σύγκρουσης. Ηφαιστειότητα του Αιγαίου
Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1981) Geological Sciences Harvard University (1972) Πτυχίο Φυσιογνωσίας & Γεωγραφίας Παν/μίου Αθηνών (1968)
 2610 997589 |  +30-2610-997560 |  kotopoul_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Κούκης Γεώργιος | Ομότιμος Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Κούκης  Γεώργιος

Κούκης Γεώργιος

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα: Τεχνική Γεωλογία. Φυσικά - μηχανικά χαρακτηριστικά και προσδιορισμοί εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών, Γεωτεχνική έρευνα πεδίου, Δομικά υλικά, Κατολισθήσεις, Δευτερογενή αποτελέσματα των σεισμών, Γεωλογία τεχνικών έργων (γραμμικά, υδραυλικά έργα), Τεχνική Γεωλογία και διατήρηση - προστασία αρχαίων κατασκευών, μνημείων και ιστορικών χώρων, Τεχνικά έργα και Περιβάλλον, Αστική καταλληλότητα.
Σύντομο Βιογραφικό: Ph.D. Engineering Geology and Geotechnics, Univ. Leeds (1974) M.Sc. Geology and Geotechnics, Univ Leeds (1972) Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας Παν/μίου Αθηνών (1968)
|  G.Koukis_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Λαμπράκης Νικόλαος | Ομότιμος |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Λαμπράκης Νικόλαος

Λαμπράκης Νικόλαος

Βαθμός: Ομότιμος
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:

Υδρογεωλογία - Υδροχημεία

Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. Γεωλογίας Ε.Μ.Π. (1987) D.E.A. Sciences de I' eau Univ Bordeaux (1978) Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας Παν/μίου Θεσ/νίκης (1976)
|  nlambrakis_at_upatras.gr

Σαμπατακάκης Νικόλαος | Ομότιμος Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Σαμπατακάκης Νικόλαος

Σαμπατακάκης Νικόλαος

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
|  sabatak_at_upatras.gr

Τσώλη-Καταγά Παναγιώτα | Ομότιμος Καθηγήτρια |  Ορυκτών Πρώτων Υλών

Τσώλη-Καταγά  Παναγιώτα

Τσώλη-Καταγά Παναγιώτα

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγήτρια
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
|  N.Tsoli-Kataga_at_upatras.gr

Φερεντίνος Γεώργιος | Ομότιμος Καθηγητής |  Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

Φερεντίνος Γεώργιος

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα: Θαλάσσια Γεωλογία-Ωκεανογραφία, Θαλάσσια καταστροφικά φαινόμενα, Κλιματικές μεταβολές κατά την Μετα-Παγετώδη περίοδο. Ρύπανση θαλασσών από βιομηχανικά και αστικά λύματα
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας Παν. Αθηνών- 1967 Διδάκτορας Γεωλογίας Παν. Πατρών-1972 PhD Oceanography, Univ. of Wales-1975
|  gferen_at_upatras.gr

Χρηστάνης Κίμων | Ομότιμος Καθηγητής |  2610 997568

Χρηστάνης Κίμων

Χρηστάνης Κίμων

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Ερευνητική Δραστηριότητα:

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4625-2783

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=HPLxpB8AAAAJ&hl=el

Ενεργειακές Πρώτες Ύλες με έμφαση στους Ορυκτούς Άνθρακες.Γεωλογία-κοιτασματολογία τύρφης και λιγνιτών. Πετρολογία γαιανθράκων και οργανικών ιζημάτων. Μη ενεργειακές χρήσεις τύρφης και λιγνιτών.

Γραφείο: 207
 2610 997568 |  christan_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό