Τμήμα Γεωλογίας
Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αβραμίδης Παύλος | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996163

Αβραμίδης Παύλος

Αβραμίδης Παύλος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:


ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8204-970X

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=1lh2-PIAAAAJ&hl=el

Ιζηματολογία, Παλαιοπεριβάλλον και παλαιοκλιματικές αλλαγές, Περιβαλλοντική ιζηματολογία

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Τρίτη 10:00-12:00
 • - Πέμπτη 10:00-12:00
Γραφείο: 109
 2610 996163 |  p.avramidis_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Γεραγά Μαρία | Καθηγήτρια |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997412

Γεραγά Μαρία

Βαθμός: Καθηγήτρια
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=BJtPCDAAAAAJ&hl=el

Αρχαιολογική Ωκεανογραφία, Παλαιοκλίμα, Παλαιοπεριβάλλον, Θαλάσσια Γεωλογία, Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Τρίτη 11:00-12:00
 • - Τετάρτη 11:00-12:00
 • - Παρασκευή 11:00-12:00
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1993 Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-2000
Γραφείο: 114
 2610 997412 |  mgeraga_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Δεπούντης Νικόλαος | Αναπληρωτής Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας |  2610 997715

Δεπούντης Νικόλαος

Δεπούντης Νικόλαος

Βαθμός: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Ερευνητική Δραστηριότητα:


ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3474-5468

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=5gTtPcoAAAAJ&hl=el

Τεχνικογεωλογικές - γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες τεχνικών έργων, Φυσικά και Μηχανικά χαρακτηριστικά εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών, Μηχανισμοί διάβρωσης εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών, Κατολισθήσεις: ενόργανη παρακολούθηση, εκτίμηση επικινδυνότητας, σχεδιασμός έργων αποκατάστασης, Προστασία και αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και σπηλαίων, Γεωλογική καταλληλότητα για αστική ανάπτυξη και χωροταξικό σχεδιασμό, Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Δευτέρα 09:00-11:00
 • - Τρίτη 10:00-11:00
Γραφείο: 102
 2610 997715 |  2610 997300 |  ndepountis_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Ζαγγανά Ελένη | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997593

Ζαγγανά Ελένη

Ζαγγανά Ελένη

Βαθμός: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:ORCID ID
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0668-6491

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=E44hoAEAAAAJ&hl=el

Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία, Υδροχημεία, Ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, Μοντελοποίηση υδατικού ισοζυγίου, υδροχημικών συστημάτων και υπόγειου νερού.

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Τετάρτη 09:00-12:00
Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Υδρογεωλογία Παν/μίου Wuerzburg Γερμανίας (2000) Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Α.Π.Θ. (1990)
Γραφείο: 107
 2610 997593 |  2610 997593 |  zagana_at_upatras.gr

Ζεληλίδης Αβραάμ | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 962272

Ζεληλίδης Αβραάμ

Ζεληλίδης Αβραάμ

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:


ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3337-129X

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=Pky157wAAAAJ&hl=el

Ανάλυση Ιζηματογενών λεκανών, Γεωλογία πετρελαίων.

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Τρίτη 09:00-12:00
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1983 Διδάκτορας Γεωλογίας Παν. Πατρών-1988
Γραφείο: 110
 2610 962272 |  A.Zelilidis_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Ηλιόπουλος Γεώργιος | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996160

Ηλιόπουλος Γεώργιος

Ηλιόπουλος Γεώργιος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:


ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4875-128X

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=YcIRQkwAAAAJ&hl=el

Παλαιοντολογία (ειδικ. Σπονδυλοζώων), Στρωματογραφία-Βιοστρωματογραφία, Ιστορική Γεωλογία, Παλαιοοικολογία, Παλαιοκλίμα.

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Δευτέρα 11:00-12:00
 • - Τρίτη 11:00-13:00
 • - Παρασκευή 10:00-11:00
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας (1996) Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτ. δίπλωμα (2003) Dept. of Geology-University of Leicester
Γραφείο: 217
 2610 996160 |  2610 997924 |  iliopoulosg_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Ηλιόπουλος Ιωάννης | Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997710

Ηλιόπουλος Ιωάννης

Ηλιόπουλος Ιωάννης

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα:ORCID ID
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5850-8144

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=XaOJ39gAAAAJ&hl=el

Πετρολογία μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Μεταμορφικές διεργασίες σε γεωλογικά και ανθρωπογενή συστήματα. Αρχαιομετρία με έμφαση στην ανάλυση αρχαίας κεραμικής.
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών  (online on zoom: http://bit.ly/meet_ILIOPOULOS)

 • - Τρίτη 10:00-11:00
 • - Τετάρτη 14:00-15:00
 • - Παρασκευή 10:00-11:00
Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (2006), Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1990)
Γραφείο: 203
 2610 997710 |  2610 997560 |  morel_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Καζάκης Νεραντζής | Επίκουρος Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610996294

Καζάκης Νεραντζής

Καζάκης Νεραντζής

Βαθμός: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία

Orcid ID: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0406-9561
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=7INNQFwAAAAJ&hl=en&oi=ao
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Nerantzis-Kazakis

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • Παρασκευή 09:30-12:30
Γραφείο: 105
 2610996294 |  nkazakis_at_upatras.gr

Καλαϊτζίδης Σταύρος | Αναπληρωτής Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 996158

Καλαϊτζίδης Σταύρος

Καλαϊτζίδης Σταύρος

Βαθμός: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα:ORCID ID
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1134-201X

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=BrujYW0AAAAJ&hl=el&oi=ao

Κοιτασματολογία, Γεωλογία Τυρφώνων και Γαιανθράκων, Οργανική Πετρολογία, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από χρήση γαιανθράκων, Περιβαλλοντικές εφαρμογές γαιανθράκων.

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Τρίτη 09:00-12:00
Γραφείο: 213
 2610 996158 |  skalait_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Κοκκάλας Σωτήρης | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996274

Κοκκάλας Σωτήρης

Κοκκάλας Σωτήρης

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:


ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5604-0445

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=V1dxA0oAAAAJ&hl=el

Νεοτεκτονική-Μικροτεκτονική-Παλαισεισμολογία Ενεργά ρήγματα, Ανάλυση παραμόρφωσης κρυσταλλικών πετρωμάτων, Ανάλυση πεδίου τάσης. Γεωλογική Χαρτογράφηση με σύγχρονες μεθόδους.

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Δευτέρα 10:00-12:00
 • - Τετάρτη 11:00-13:00
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών- 1995 Διδάκτορας Τεκτονικής Γεωλογίας, Παν. Πατρών- 2000 Λέκτορας Τμήματος Γεωλογίας- 2003 Επικ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας- 2008
Γραφείο: 118
 2610 996274 |  2610 994485 |  skokalas_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Κουκουβέλας Ιωάννης | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996157

Κουκουβέλας Ιωάννης

Κουκουβέλας Ιωάννης

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:


ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4363-0390

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=grD_-RoAAAAJ&hl=el

Τεκτονική Γεωλογία, Νεοτεκτονική, Εύθραυστη παραμόρφωση των πετρωμάτων, τοποθέτηση μάγματος στο στερεό φλοιό.

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Πέμπτη 12:00-15:00
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1984 Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1989
Γραφείο: 117
 2610 996157 |  2610 994485 |  iannis_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Κουτσοβίτης Πέτρος-Δημήτριος | Επίκουρος Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997737

Κουτσοβίτης Πέτρος-Δημήτριος

Κουτσοβίτης Πέτρος-Δημήτριος

Βαθμός: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα:


ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3580-2196

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=fKBZt60AAAAJ&hl=el

Πετρογραφία - Πετρογένεση Οφιολιθικών Πετρωμάτων

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Τετάρτη 12:00-13:00
Γραφείο: 212
 2610 997737 |  2610 997560 |  pkoutsovitis_at_upatras.gr

Λαμπροπούλου Παρασκευή | Επίκουρη Καθηγήτρια |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997599

Λαμπροπούλου Παρασκευή

Λαμπροπούλου Παρασκευή

Βαθμός: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα:


Google Scholar Profile
https://scholar.google.com/citations?user=ldk2Zg4AAAAJ&hl=en&oi=ao

Ωρες Επίσκεψης

Τρίτη 11:00-13:00 Τετάρτη 12:00-13:00

Έρευνα

Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία-Πετρολογία

Ορυκτοπετρογραφικός χαρακτηρισμός γεωϋλικών και χρήσεις τους

Ανάπτυξη συνθέσεων όπως  ανόργανα γεωπολυμερή,  κεραμικές  δομικές συνθέσεις και άλλα υλικά με ευρεία εφαρμογή και βιομηχανική ζήτηση πχ σε περιβαλλοντικές εφαρμογές, στην τσιμεντοβιομηχανία, στη βιομηχανία οικοδομικών τούβλων-κεραμιδιών και γενικότερα δομικών υλικών. Συσχετισμός  ορυκτοπετρογραφίας με μεθόδους τηλεπισκόπισης πχ  γεωλογική χαρτογράφηση, beach rocks

Γραφείο: 209
 2610 997599 |  2610-997560 |  p.lampropoulou_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Μπαθρέλλος Γεώργιος | Αναπληρωτής Καθηγητής |  Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997 561

Μπαθρέλλος Γεώργιος

Μπαθρέλλος Γεώργιος

Βαθμός: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:

Ερευνητική Δραστηριότητα:

Orcid ID: 0000-0001-6922-6639

Web of Science ID: H-2717-2018

Scopus ID: 6506041386

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=o5N8-TsAAAAJ&hl=el&oi=ao

Γεωμορφολογία, Εκτίμηση Φυσικών Κινδύνων, Αστική Γεωλογία

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Τρίτη 11:00-14:00
Σύντομο Βιογραφικό: - Πτυχίο Γεωλογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) - Μ.Δ.Ε., Γεωγραφία & Περιβάλλον, Ε.Κ.Π.Α. - Μ.Δ.Ε., Γεωλογικό & Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Διδακτορικό Δίπλωμα, Ε.Κ.Π.Α.
Γραφείο: 208
 2610 997 561 |  gbathrellos_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος | Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997592

Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος

Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:


ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1028-9541

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=aenpbb8AAAAJ&hl=el&oi=ao

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών,Τηλεπισκόπηση, Φωτογραμμετρία,Υδρολογ ία, Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Δευτέρα 09:00-10:00
 • - Τρίτη 09:00-10:00
 • - Τετάρτη 09:00-10:00
Γραφείο: 216
 2610 997592 |  2610 997944 |  knikolakop_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Ξυπολιάς Παρασκευάς | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997 585

Ξυπολιάς Παρασκευάς

Ξυπολιάς Παρασκευάς

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:ORCID ID
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4753-6828

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=aZ8bEDwAAAAJ&hl=el

Τεκτονική Γεωλογία, Μικρο και Πετροτεκτονική, Ποσοτική ανάλυση της παραμόρφωσης σε πλαστικές ζώνες διάτμησης και σε ζώνες ρηγμάτων. Χαρτογράφηση τεκτονικών δομών με υπαίθριες και τηλεσκοπικές μεθόδους. Ρεολογία του στερεού φλοιού της γης

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Δευτέρα 10:00-11:00
 • - Τρίτη 10:00-12:00
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1995 Διδακτορικό Γεωλογία, Παν. Πατρών-2000
Γραφείο: 113
 2610 997 585 |  2610 997319 |  p.xypolias_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Παπαθεοδώρου Γιώργος | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996275

Παπαθεοδώρου Γιώργος

Παπαθεοδώρου Γιώργος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=N9doCiMAAAAJ&hl=el

Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία, Επίδραση των θαλάσσιων καταστροφικών φαινομένων στα υποθαλάσσια τεχνικά έργα. Μηχανισμοί μεταφοράς ιζημάτων και διάχυσης βιομηχανικών αποβλήτων. Προστασία ακτών. Κλιματικές μεταβολές. Εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων στην υποβρύχια αρχαιολογία

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Δευτέρα 10:00-11:00
 • - Τετάρτη 11:00-12:00
 • - Πέμπτη 12:00-13:00
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1984 Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1991
Γραφείο: 111
 2610 996275 |  2610 997 330 |  gpapathe_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Παπούλης Δημήτριος | Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 996159

Παπούλης Δημήτριος

Παπούλης Δημήτριος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα:


ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1734-4726

Google Scholar Profile
https://scholar.google.gr/citations?user=NnhmnlwAAAAJ&hl=el

Ορυκτοί πόροι, άργιλοι και αργιλικά ορυκτά. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Χρήσεις αργιλικών ορυκτών σαν καταλύτες.

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Τετάρτη 11:00-12:00
 • - Πέμπτη 09:00-11:00
Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (2003) Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1997)
Γραφείο: 210
 2610 996159 |  papoulis_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Ρουμελιώτη Ζαφειρία | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997262

Ρουμελιώτη Ζαφειρία

Ρουμελιώτη Ζαφειρία

Βαθμός: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:

Orcid ID: 0000-0001-5038-3052
Researcher ID: H-1539-2015
Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=8mm-O2YAAAAJ&hl=en&oi=ao

Ωρες υποδοχής των φοιτητών: Πέμπτη 10:00-13:00

Γραφείο: 215
 2610 997262 |  zroumelioti_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Σώκος Ευθύμιος | Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997204

Σώκος Ευθύμιος

Σώκος Ευθύμιος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7742-7251

Τεχνική Σεισμολογία. Μελέτη Σεισμικής Πηγής. Μικροζωνικές. Σεισμική επικινδυνότητα. Παρακολούθηση σεισμικότητας. Σεισμικά σενάρια.

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • - Δευτέρα 10:00-12:00
Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1998) Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1992) Προσωπική Ιστοσελίδα : http://seismo.geology.upatras.gr/esokos/index.html
Γραφείο: Προκατασκευασμένα
 2610 997204 |  esokos_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Τσίκος Χαρίλαος | Επίκουρος Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997 578

Τσίκος Χαρίλαος

Τσίκος Χαρίλαος

Βαθμός: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα:

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1352-2655

https://scholar.google.com/citations?user=m4ufB_oAAAAJ&hl=en

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 • Πέμπτη 09:00-12:00
Γραφείο: 211
 2610 997 578 |  htsikos_at_upatras.gr