• Αρχική
  • Ανακοινώσεις - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Εσωτερικός Κανονισμός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

του

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

  των Τμημάτων Γεωλογίας (επισπεύδον) και Βιολογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών

του Παν/μίου Πατρών

στην«ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ -Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος»

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με το συνεργαζόμενο Τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» σύμφωνα με το ΦΕΚ 3045/26.7.2019 τ. B΄.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Αρχαιολογικών-Ανθρωπιστικών, Γεωπονικών, Σχολών Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι..

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Σημειώνεται ότι, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων με την προϋπόθεση να προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας που έχει αναρτηθεί στον προηγούμενο σύνδεσμο

και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf από Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021μέσω matrix.upatras.gr

(Προσοχή: όλα συμπληρώνονται με κεφαλαίους χαρακτήρες).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα παρακάτω:

α)    Αίτηση μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

β)    Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.

γ)    Έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, µε την αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα.

δ)    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε)    Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν.

στ)  Έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

ζ)    Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, σύμφωνα με το Ειδικό Εντυπο Συστατικής Επιστολής.

η)    Πιστοποιητικά εμπειρίας.

θ)    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ι)     Έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.

ια)   Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (μπορεί να κατατίθενται και κατά την εγγραφή).

ιβ)   Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής.

ιγ)   Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.

 

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή ημέρα και ώρα της οποίας, θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίαςτου Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, τηλ.: 2610 997925, 997590 και 997922, FAX: 2610 997300 (υπεύθυνη κ. Μαίρη Ανδρουλιδάκη, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr).

 

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος Παπαθεοδώρου

Καθηγητής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81700) – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος (19/01/2022).

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 798ης / 18.02.2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021- 2022 για το Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων03.02.2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Εξέλιξη του έμβιου κόσμου - Παλαιοντολογία

Kαλωσορίζω τους φοιτητές του Β Εξαμήνου στο μάθημα «Εξέλιξη του έμβιου κόσμου - Παλαιοντολογία». Οι παραδόσεις για τη θεωρεία του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Δευτέρα  28 Φεβρουαρίου 2022, και θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα ξεκινήσουν μία εβδομάδα αργότερα και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών. Οι φοιτητές  του Β εξαμήνου για να παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις καλούνται να δηλώσουν το όνομα τους στη σχετική λίστα, ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα Εclass.

Για τους φοιτητές Παλαιοτέρων Ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο το τρέχον εξάμηνο παρακαλούνται να δηλώσουν το όνομα τους στη σχετική λίστα (Φοιτητές παλαιών εξαμήνων), ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα eClass..

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του δεύτερου έτους σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών. Το φυλλάδιο των ασκήσεων του εργαστηρίου έχει ήδη εκτυπωθεί από το εκτυπωτικό κέντρο του Πανεπιστημίου και θα σας μοιραστεί στο πρώτο εργαστήριο.

Βήματα για την εγγραφή των φοιτητών του Β εξαμήνου και παρελθόντων ετών:

  1.  Μετά την επιτυχή είσοδο στην αντίστοιχη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα Eclass, επιλέγετe από τη λίστα Ενεργά εργαλεία στα αριστερά της σελίδας και στηην συνέχειατην επιλογή Ομάδες Χρηστών.
  2. Από τις εμφανιζόμενες ομάδες, επιλέγετε τη σχετική ομάδα και προχωράτε στην εγγραφή σε αυτή.
  3. Προσοχή σε περίπτωση μη εγγραφής, δεν θα έχετε την δυνατότητα λήψης σχετικών μηνυμάτων που αφορούν στην διδασκαλία του μαθήματος.

Γιώργος Ηλιόπουλος

Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές του Τμ. Γεωλογίας ότι τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 θα ξεκινήσουν στις 28/2/2022 σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου υπ΄αριθμ. 195/13.1.2022 συνεδρίαση.

Αγαπητοί φοιτητές,

Οι παραδόσεις για τη θεωρία του μαθήματος Β’ Εξαμήνου «Γεωμορφολογία» θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα ξεκινήσουν επίσης την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

- όλοι οι φοιτητές του Β’ Εξαμήνου και

- όσοι φοιτητές από προηγούμενα έτη χρωστούν το μάθημα

αρχικά να ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ στο νέοeclass.

Στην συνέχεια να προσέλθουν την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022, ώρα 14:00, ώστε να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της νέας ύλης του μαθήματος.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με τις νέες απαιτήσεις και τη νέα ύλη του μαθήματος (θεωρία & εργαστήριο).

Μπαθρέλλος Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Καλώς ήρθατε στο μάθημα "Κατολισθητικά Γεωλογικά φαινόμενα στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον".

Το μάθημα θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη 10/3/2022, σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα. Το πρώτο μάθημα θα ακολουθήσει και το πρώτο Εργαστήριο. Υπενθυμίζω όπως αναφέρεται και στο Πρόγραμμα Σπουδών πως η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι υποχρεωτική για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εγγραφούν στο Μάθημα στο e-class για την άμεση ενημέρωσή τους σχετικά με ότι αφορά στο μάθημα. Στον φάκελο Έγγραφα μπορείτε να δείτε ένα σχέδιο για το περιεχόμενο του μαθήματος.

Καλή αρχή!

Κατερίνα Κάβουρα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκήρυξε τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2021-2022) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021), καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/04/2022. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας παρέχονται στον ιστοχώρο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3832- proptyxiakes-ypotrofies-apo-ta-esoda-tou-klirodotimatos-klearxou-tsouridi-akad-etos-2021-2022.

Ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των φοιτητών για την κινητικότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131, για Σπουδές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο:

https://www.upatras.gr/prosklisi-ypovolis-aitiseon-erasmus-gia-spoudes-akadimaikou-etous-2022-2023/

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται:

Ενημερώνουμε ότι όσοι/ες φοιτητές/ριες του Τμήματος Γεωλογίας (4ετείς μόνο) επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην δράση του Πανεπιστημίου Πατρών «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο» με τίτλο: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», το οποίο θα λάβει μέρος από 21 Μαρτίου έως και 8 Απριλίου 2022, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την επισυναπτόμενη αίτηση.

Η περίοδος των αιτήσεων ξεκινά από 3/3/2022 έως 15/3/2022 και αφορά στην πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Τα αντικείμενα της δράσης αυτής για το Τμήμα Γεωλογίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Παν/μίου Πατρών στη διεύθυνση https://www.upatras.gr/stay-tuned/ta-scholeia-pigainoun-panepistimio/

Σημειώνεται ότι με βάση τις δηλώσεις θα χωριστείτε σε ομάδες ανά αντικείμενο δράσης και θα παρέχετε εκπ/ση σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης με ξενάγηση και διδασκαλία σε εξειδικευμένα θέματα γεωλογίας.

H ενεργή συμμετοχή σας αποτελεί μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την λήψη βεβαίωσης για πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (περισσότερα εδώ: http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/paidagogiki-didaktiki-eparkeia).

Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο τμήμα μας στα πλαίσια της δράσης ERASMUS + τον Πολωνό καθηγητή Alfred Uhman. O καθ. Uhman είναι διακεκριμένος Παλαιοντολόγος, και ένας από τους πλέον ειδικούς στον κόσμο στο αντικείμενο της Παλαιοιχνολογίας και μελέτης των ιχνοαπολιθωμάτων. Εργάζεται ως Καθηγητής στο Ινστιτούτο Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Jagiellonian της Πολωνίας, και είναι μέλος της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών και της Πολωνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών.

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και στα πλαίσια της δράσης ERASMUS + ο καθ. Uhman θα πραγματοποιήσει δύο διαλέξεις ανοικτές προς όλους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη ΔΕΠ.

Η πρώτη διάλεξη με τίτλο «Introduction to ichnology (Εισαγωγή στην Ιχνολογία)» θα γίνει στα πλαίσια του μαθήματος «Εξέλιξη του Έμβιου Κόσμου – Παλαιοντολογία» και θα είναι προσανατολισμένη στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα. Μετά το πέρας της διάλεξης θα ακολουθήσει εργαστηριακή άσκηση με δείγματα ιχνοαπολιθωμάτων σε δύο ομάδες, αρχικά για τους φοιτητές που παρακολουθούν  το εργαστήριο αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια για όποιον άλλο ενδιαφέρεται. Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί 9:00-11:00 στην αίθουσα 025, ενώ το επόμενο δίωρο θα ακολουθήσει η εργαστηριακή άσκηση.

Η δεύτερη διάλεξη με τίτλο «Ichnofacies and their meaning in interpretation of palaeoenvironment (Ιχνοφάσεις και η σημασία τους στην ερμηνεία των παλαιοπεριβαλλόντων)» θα γίνει στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού μαθήματος «Συλλογή και επεξεργασία Παλαιοντολογικών και Στρωματογραφικών δεδομένων» και θα είναι προσανατολισμένη στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές. Θεωρώ ότι η διάλεξη θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος και τους προσκαλούμε όλους να την παρακολουθήσουν. Η δεύτερη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί 14:30-16:30 στην αίθουσα 026.

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ως κεντρικό σκοπό την ενίσχυση των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών και την υποστήριξη των Φοιτητών που προέρχονται από Ευαίσθητες/Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Παράλληλα, σκοπός της Δράσης είναι η παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και προσβασιμότητας σε όλους τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ενημερώσεις- Επικείμενες δράσεις

1. Επιμορφωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης Κοινωνικής Μέριμνας

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα υποστήριξης φοιτητών οι οποίοι ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους θα λάβουν ειδικό πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και συμπλήρωμα πιστοποιητικού με όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Οι αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://socialwelfare.upatras.gr/epimorfotika-seminaria-katartisis-k-2/

2. Εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης: "Πώς θα διαμορφώσω αποτελεσματικό βιογραφικό"

Η Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει δωρεάν βιωματικό εργαστήριο (workshop) ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοπαρουσίασης και δικτύωσης με την αγορά εργασίας με τίτλο "Πώς θα διαμορφώσω αποτελεσματικό βιογραφικό". Το εργαστήριο θα είναι διάρκειας 240' (4 ώρες) και θα πραγματοποιηθεί στις 21/03/2022 και 23/03/2022 (2 ώρες ανά ημέρα). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://socialwelfare.upatras.gr/workshop-gia-syntaxi-viografikoy-simeiomato/

3. Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

Η Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF. Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom) σε μηνιαία βάση. Για τον μήνα Μάρτιο έχουν οριστεί οι εξής ημερομηνίες και ώρες: Τετάρτη, 16 Μαρτίου στις 12μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/

4. Παράταση διαγωνισμού 3D Εκτύπωσης Πρωτότυπου Σχεδιασμού

Σχετικά με το διαγωνισμό "3D Εκτύπωσης Πρωτότυπου Σχεδιασμού", σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι της 10 Μαρτίου 2022, ενώ και η υποβολή των έργων προς αξιολόγηση παρατείνεται μέχρι της 1 Μαΐου 2022. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου συμμετοχών στην κατηγορία 2 με "Δημιουργία ενός τρισδιάστατου σχεδίου που θα εξυπηρετούσε έναν Φοιτητή με Αναπηρία στην καθημερινότητά του και στην καλύτερη διαβίωσή του", διευκρινίζουμε ότι όσοι δηλώσουν συμμετοχή, είναι πλέον διαθέσιμη μόνο αυτή η κατηγορία. Το έπαθλο γα το νικητή είναι ένα tablet αξίας 250€. Πληροφορίες για το διαγωνισμό και τις νέες ημερομηνίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://socialwelfare.upatras.gr/diagonismos-3d-ektyposis-prototypoy-sch/


Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας 

Οι υπηρεσίες είναι ΔΩΡΕΑΝ και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο με βάση τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR)

Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική Στήριξη
Ψυχολογική Στήριξη
Ιατρική Υποστήριξη και Φυσικοθεραπείες
Υπηρεσίες Ψηφιακής Προσβασιμότητας
Επαγγελματική Συμβουλευτική
Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης
Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
 Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας
  Τηλέφωνο: 2610 969696
 Emailsocialwelfare@upatras.gr

 Website: https://socialwelfare.upatras.gr/

Από την Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώθηκε ότι εεκδόθηκε Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε 50 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις προϋποθέσεις χορήγησης, τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά διατίθεται στον σύνδεσμο:

https://uproskliseis.upatras.gr/job/81066-e-y-m-maragkos-04-03-2022/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ

 

Στο πλαίσιο του θεσμού των "Γεωσυναντήσεων"

το Τμήμα Γεωλογίας σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας
έχουν την τιμή να φιλοξενήσουν
τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης
Paul R.D. Mason,
ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα:
"Emergence of the Earth's Earliest Landmass(es)"

 

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, και ώρα 13:00-14:00, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό. Επίσης θα μεταδοθεί μέσωlive streaming από το κανάλι του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας στοYouTube:

https://youtu.be/H8A12Bpd78Y

Επισυνάπτεται αρχείο με βασικά βιογραφικά στοιχεία του ομιλητή και την περίληψη της ομιλίας.

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ )

ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές ότι προγραμματίζεται Ορκωμοσία, στις αρχές Απριλίου 2022. Η ακριβής ημερομηνία απονομής θα ανακοινωθεί αργότερα.

Σε πρώτη φάση παρακαλούμε όσοιπροπτυχιακοί φοιτητές θεωρούν ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματά τους καθώς και τις ασκήσεις υπαίθρου, να μας ειδοποιήσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (τηλ. 2610 997921-997922 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι την Τρίτη 15/03/22.

Από τη Γραμματεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 116 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ & 51 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Κωδ. Προγρ. 82015) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 805ης / 08.03.2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Διονύσιο Μαντζαβίνο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων21η.03.2022 και ώρα 15:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για τις δια ζώσης τελετές ορκωμοσίας (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών, καθομολόγηση Διδακτόρων) της περιόδου Μαρτίου-Απριλίου 2022, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων. Στο τέλος του επισυναπτόμενου παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των τελετών.  

Στοπλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131κινητικότητα για Πρακτική Άσκησηακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ανακοινώθηκανοι παρακάτω προκηρύξεις:

1) Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκησηστην Ευρώπη ακαδ. έτους 2022-2023 στο
https://www.upatras.gr/prokiryxi-erasmus-gia-praktiki-askisi-stin-evropi-akad-etous-2022-2023/

2) Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση σεΕλληνικές Αρχές του ΥπουργείουΕξωτερικών μέσω Erasmus+ ακαδ. έτους 2022-2023στο
https://www.upatras.gr/prokiryxi-erasmus-gia-praktiki-askisi-stin-evropi-akad-etous-2022-2023/